Groot Gezin
Thema pagina
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

14. De internationale dag van het gezin

In de Internationale Dag van het Gezin wordt het belang van deze dag nader beschreven. Met daaraan gekoppeld een oproep aan media en politiek hier aandacht aan te besteden. Wat vindt u van deze dag?

Reactie voor op de website?

14.1. Reactie van het CDA

Dank voor uw bericht!

U kunt zich voorstellen dat 15 mei zeker voor ons als CDA een dag met een speciale betekenis is. Net als u zijn wij ons zeer bewust van het belang van families en gezinnen in onze moderne samenleving. Immers: de hele samenleving heeft baat bij goed functionerende gezinnen!

Als woorvoerder Familie- en Gezinsbeleid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer zet ik mij er dan ook voor in om te komen tot een beleid waarin families en gezinnen veel meer centraal staan.

Het CDA wil dan ook de positie van het gezin consolideren en versterken. Wij willen het gezin niet als probleem zien, maar als sociale partner, een partner waarmee de sociale samenhang in onze samenleving versterkt kan worden, of beter nog, gemeenschapszin gekweekt kan worden.

Voor het CDA zijn familie en gezin belangrijke maatschappelijke instituten die letterlijk tussen individu en maatschappij staat. Het gezin is de plek waar identiteit wordt bepaald, waarden en normen besproken en gecommuniceerd worden. In dat opzicht spelen juist families en gezinnen een cruciale rol, ook bij waardige inburgeringsprocessen.

Het gezin is zoals de Verenigde Naties het zeer terecht in 1994, het Jaar van het Gezin, geformuleerd hebben, de kleinste democratische gemeenschap van onze maatschappij. Een gemeenschap die gebaseerd is op de vrije keuze van individuen om letterlijk samen verder te gaan, om lusten en lasten te delen. De basis van een gezin is geen eigenbelang maar liefde voor de ander. Dat geldt voor de relaties tussen partners en voor de relaties tussen ouders en kinderen. Het behoeft weinig betoog dat kinderen die opgroeien zonder liefde van hun ouders het niet gemakkelijk hebben, hoe goed ook het eventuele ondersteunende netwerk om hen heen is.

Verder is het evident dat het gezin als instituut voor de maatschappij absoluut onmisbaar is. Zonder gezinnen is er eenvoudigweg geen volgende generatie. Met de huidige ontgroening en de daaruit volgende toekomstige vergrijzing wordt ook steeds duidelijker hoe afhankelijk een maatschappij is van de wens en bereidheid van burgers om de verantwoordelijkheid van het ouderschap te dragen.

In ons partijprogramma komen wij dan ook met concrete voorstelllen om de positie van familie's en gezinnen te verbeteren en wel op verschillende manieren:

Deze zaken kunt u nalezen in ons partijprogramma.

Nu hebben we natuurlijk wel te maken te maken met zeer zwaar financieel-economisch weer, waardoor we de tering naar de nering zullen moetne zetten. Dat beteknt keuzes maken en prioriteiten stellen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat daarbij ondersteuning van families en gezinnen voor het CDA top prioriteit heeft.

Met een hartelijke groet en nogmaals dank voor uw mailbericht,

Drs. Kathleen Ferrier,
CDA Tweede Kamerfactie,
Woordvoerder Familie- en Gezinsbeleid

Rick van der Woud
persoonlijk medewerker Kathleen Ferrier
CDA Tweede Kamerlid

Reactie voor op de website?

14.2. VARA programma B&W beneden peil

Bij B&W werd aandacht besteed aan het gezin. Het paradepaardje Midas Dekkers werd vol trots door Paul Witteman opgevoerd.
  Het is schokkend dat iemand die, onder het mom van wetenschap, van grofheid zijn handelsmerk heeft gemaakt, vanwege de kijkcijfers zo wordt aanbeden!
Van Paul Witteman, maar zeker van de VARA had ik veel meer verwacht. In elk geval niet dat ze op deze manier concessies aan kwaliteit zouden doen.

Anderen aan de tafel probeerden met genuanceerde opmerkingen het gesprek niveau te geven, maar werden consequent door Paul Witteman afgekapt om Midas Dekkers weer een van zijn ongenuanceerde grofheden te laten vertellen.

Theo

Reactie voor op de website?

14.3. Dag van het gezin in 2005

Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (RUNIC) besteedt aandacht aan de Dag van het Gezin. Naast een algemeen thema, Boodschap ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Gezin (15 mei 2004), hebben afzonderlijke landen een eigen thema gekozen voor deze speciale dag. In België:
  In 2005 kiezen de Verenigde Naties als thema voor 15 mei: gezondheid en welzijn in gezinnen. Wij vertalen deze vraag naar een actueel probleem voor veel westerse gezinnen: hoe kunnen ouders psychische problemen van hun opgroeiende kinderen bespreekbaar maken, zowel binnen het gezin, als tegenover hulpverleners, school, derden?

  Ouders met tieners of jonge twintigers die lijden aan depressie, verslaving, angsten en andere psychische aandoeningen, blijven met veel vragen zitten. Uit onderzoek blijkt dat een vijfde van de jongeren hiermee te maken krijgt, terwijl slechts drie procent de weg vindt naar professionele hulpverlening. Maar ook dan blijven ouders en andere gezinsleden vaak in de kou staan.

  Wat gaat er mis? Wij vroegen het aan diverse organisaties, hulpverleners, wetenschappers en beleidsmensen. Deze dag biedt een forum voor hun visies en stimuleert het debat tussen de diverse geledingen.

Nederland blijft hier helaas bij achter. Wel geeft de Nederlands Gezinsraad een vermelding, maar verder geen speciale aandacht.

Reactie voor op de website?

14.4. Internationale Dag van het Gezin 2007

Het thema voor de Internationale Dag van het Gezin van 2007 op 15 mei is "Gezinnen en Personen met Handicaps". Het doel van het thema wordt onderverdeeld in:
 1. de rechten van personen met een handicap,
 2. de rol van het gezin bij de ondersteuning van personen met een handicap,
 3. en de steunbehoefte van gezinnen met een gehandicapt gezinslid.

Reactie voor op de website?

14.5. Oproep: Internationale dag van het gezin

Sinds 1994 is 15 mei de internationale dag van het gezin. Wij roepen ieder op deze dag te gaan bezoeken, (gratis) inschrijven kan op de website van E-Quality. Ouders, laat hier uw stem horen!

Deze dag heeft dit jaar van de VN het thema "Families and Persons with Disabilities" gekregen, zie Families in the Process of Development. In vele landen krijgt dit thema extra aandacht, er worden meer onderzoeken naar Gezin en Handicap gedaan en er worden activiteiten georganiseerd voor gezinnen. Behalve in Nederland:

  De Gezinsraad is als zelfstandig orgaan gestopt en opgegaan in E-Quality.
Dat is jammer, onderzoek naar het gezin heeft een erg lage prioriteit bij E-Quality.

De Dag van het Gezin is door equality als volgt ingevuld:

  De lagere overheden worden geïnformeerd door beleidsmakers en politici hoe op lokaal niveau om te gaan met ouders en hun gezin, zie: hier\.
We lezen daar:
  "Beleidmakers, politici, wetenschappers en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om nieuwe ideeën over dit krachtenveld op te doen, erover van gedachten te wisselen en kennis te maken met het nieuwe E-Quality."
Het programma wordt gevuld met praten over ouders, maar weer niet mét ouders! Zo'n programma geeft me weinig vertrouwen in de gezinsvriendelijkheid van E-Quality

Reactie voor op de website?

14.6. Internationale dag van het gezin 2008

Het thema voor de Internationale Dag van het Gezin van 2008 op 15 mei is "Vaders en gezinnen: verantwoordelijkheden en uitdagingen".

Voor meer informatie, zie:

In Nederland wordt aan deze dag geen speciale aandacht besteed, in (onder andere) België wel:

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

De internationale dag van het gezin

 1. Reactie van het CDA
 2. VARA programma B&W beneden peil
 3. Dag van het gezin in 2005
 4. Internationale Dag van het Gezin 2007
 5. Oproep: Internationale dag van het gezin
 6. Internationale dag van het gezin 2008
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.