Groot Gezin
De school
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

78. Veiligheid op school

Scholen schrikken van cijfers over veiligheid

Hoe veilig is uw school en heeft veiligheid een vaste plek? Kijk op de site Veiligheid op de basisschool.

Belangrijk bericht voor ouders en school

Sinds 1994 vallen ook leerlingen onder de arbeidsomstandighedenwet. De informatie van de overheid hierover is maar magertjes en dat is jammer. Want als iedereen geweten had dat ouders en leerkrachten verbeteringen op school kunnen eisen op straffe van een boete, dan waren de problemen vandaag niet zo groot geweest.

Oorzaak van veel problemen:

Stuur dit schrijven door aan iedereen die u kent. Hang het op op school, deel het uit en vergeet de MR en het bestuur niet. Zo weet iedereen wat ons te doen staat en kunnen we met z'n allen de verbeteringen realiseren waar we al zo lang op wachten.

Reacties op dit bericht naar: . Relevante reacties worden (anoniem) voorgelegd aan de ministeries van onderwijs en van sociale zaken.


Veiligheid op school is in handen van ouders!

Bijna iedereen kent de arbeidsomstandighedenwet als een strenge regelaar voor veiligheid op de werkplek. De werkgever die die veilgheid niet wil respecteren, krijgt bezoek van de arbeidsinspectie. Dat kan leiden tot een boete en zelfs tot sluiting van het bedrijf. Ook de klas en het schoolgebouw is een werkplek die aan strenge eisen moet voldoen. De leerkrachten en de leerlingen zijn in de zin van de arbowet (bijna) gelijk en de school heeft de rol van de werkgever. Ook leerlingen hebben recht op een goed arbobeleid.

Maar niet alleen de werkgever is verantwoordelijk. Van de werknemer wordt veilig gedrag verwacht en het opvolgen van de veiligheidsinstructies. Bovendien heeft de werknemer een signaleringsfunctie. Waar iets mis is, moet dat gemeld worden. Iedereen moet de kans krijgen om fouten te melden en te herstellen. Ook een werknemer die niet meerwerkt is strafbaar. Dat laatste geldt niet voor leerlingen, maar dat betekent natuurlijk niet dat een school in haar eentje kan, waar in alle overige branches iedereen wordt ingezet. Ouders moeten deelverantwoordelijkheid nemen.

Niet mopperen, maar melden!

Ouders mopperen vaak wel over slechte en onveilige omstandigheden, maar nemen verder een afwachtende houding aan. "De overheid moet maar..." Maar de overheid doet niets en eigenlijk is dat logisch. Het regelmatig controleren van alle schoolgebouwen, klaslokalen, stoeltjes en tafeltjes, is niet te organiseren en veel te duur. Bovendien is het de overheid zelf die de verbeteringen moet betalen. Er is geen beter, regelmatiger en kritischer 'inspectieteam' te verzinnen dan de ouders van schoolgaande kinderen.

Je hoeft geen arbo-expert te zijn om te weten dat losliggende tegels, uitstekende punten, losse electrische draden een stinkend toilet niet goed kan zijn. Je gezonde verstand gebruiken is genoeg. Let niet op de kleur van de klas, of de leeftijd van de stoeltjes, maar of ze heel en passend zijn. Daar gaat het om! En natuurlijk zijn niet alle problemen één twee drie op te lossen, maar een gat in het schoolplein verdient op z'n minst direct een hekje/afscherming. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Let op de leeftijd van de leerlingen. De hoogte van een leuning, de afstand tussen de speilen, de bodem onder speeltoestellen. Veiligheid voor kinderen in kritischer dan voor volwassenen.

In alle gevallen is het niet actief zoeken naar risico's en oplossingen strafbaar en is het niet hebben van geld geen excuus. Een boete van de inspectie of een claim voor geleden schade is vaak duurder dan de oplossing van het probleem.

Meld problemen bij het bestuur, of bij de door het bestuur aangewezen arboverantwoordelijke.

Wat moet school in ieder geval:

 1. Aangesloten zijn bij een erkende arbodienst
 2. Risico's inventariseren en evalueren. (RIE)
 3. Een spreekuur voor arbozaken instellen
 4. Alle betrokkenen informeren over risico's
 5. Allen informeren over oplossingen
 6. Jaarlijks rapport uitbrengen over de RIE
 7. RIE aanpassen aan nieuwe inzichten
 8. Elk ernstig ongeval melden bij de inspectie

Het RIE op z'n simpelst:

Het risico van een toilet is dat ie vies wordt. Oplossing is schoonmaak. Evaluatie is de controle. Is ie schoon? Zo nee, vaker schoonmaken? Vaker controleren? Zijn reparaties noodzakelijk? Zo heeft elk aspect een eigen risico en zal het een vaker om aandacht vragen dan het ander. Het laat zich raden dat de school ouders goed kan gebruiken hierin. En ouders/leerlingen hebben een stem in het bepalen van een redelijke termijn waarbinnen problemen moeten zijn opgelost. Nogmaals: geld mag geen rol spelen.

Het niet hebben van een RIE wordt beboet door de arbeidsinspectie!

Het bestuur van de school is niet per definitie van kwade wil. Veel ontbrekend beleid komt voort uit onwetendheid. U kunt daar wat aan veranderen met dit schrijven al is de kans groot dat ongeloof uw deel zal zijn. Dat geeft niet, als het ongeloof maar omslaat naar medewerking om te voldoen aan de wet. Als dat niet lukt, schakel dan de arbeidsinspectie in.

Wat moet de gemeente

Nieuwbouw, noodbouw en renovatie moet voldoen aan de modernste eisen en die zijn streng. Voor oudbouw is de overgangstijd inmiddels verstreken dus gelden meestal ook de nieuwe normen. Een bestuur dat zich schikt naar de gebrekkige oplossingen die door de gemeente worden aangedragen, is medeverantwoordelijk voor de fouten die die oplossing in zich heeft. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn hard: onder die omstandigheden geen school! Ook werkgevers en werknemers in andere branches worden gedwongen dit soort keuzes te maken. Het concequent vasthouden aan die keuze in het onderwijs (collectief 'schoolziek' melden bijvoorbeeld), zet veiligheid en arbobeleid op de politieke agenda.

De gemeente financiert het gebouw en de eerste inrichting. Let op de kwaliteit van die voorzieningen. Wat in iedergeval nodig is:

 1. Het gebouw moet toegankelijk zijn voor rolstoelen
 2. Alle uitgangen voorzien van gewapend glas
 3. Werkende zonneschermen aan de buitenkant
 4. Het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit
 5. De normen voor kantoorgebouwen zijn maatgevend
 6. Gebruiksvergunning (op advies van de brandweer )
 7. Goedkeuring door GGD
 8. Alle meubels moeten voldoen aan NEN 1812 & 2449
De arbeidomstandighedenwet dwingt tot openheid en overleg tussen alle betrokkenen over alle relevante risico's. Ook tussen ouders/leerlingen en school. Dat betekent dat de gemeente het jaarlijkse GGD en Brandweerrapport openbaar moet maken. Dit kan bovendien via de Wet Openbaarheid Bestuur worden afgedwongen. Verbetering van omstandigheden hangt in alle branches af van de belangstelling die alle partijen tonen voor veiligheid. Ouders die zich niet in de discussie mengen, gaan zwijgend akkoord met gebrekkige omstandigheden.

Als u niet langer kunt wachten

Misschien twijfelt u al heel lang over de situatie op school. Misschien heeft u al heel vaak iets gezegd en zelfs brieven geschreven aan diverse instanties. Misschien wordt u al jaren het bos ingestuurd met sussende woorden, maar wordt het u echt te gek. Dan kunt u terecht bij de arbeidsinspectie. Een telefoontje is genoeg en uw melding kan vertrouwelijk behandeld worden. Een klacht indienen betekent niet dat u gelijk krijgt. De arbeidsinspectie is expert en uw klacht wordt onderzocht. De uitslag van dat onderzoek kan zijn: het valt wel mee.

Toch is de angst voor dat antwoord er de reden van dat veel werknemers niet klagen bij de inspectie. Ze zijn bang voor 'zeurpiet' uitgemaakt te worden. En op school is dat probleem nog veel groter. Want de meeste leerkrachten weten helemaal niet dat hun leerlingen ook onder de arbeidsomstandighedenwet vallen en dat school dus ook voor hen aan strenge eisen moet voldoen. Ze irriteren zich dagelijks, maar willen niet zeuren omdat de leerlingen het leed ook moeten ondergaan. Klagen is dus heel belangrijk om eindelijk de inpasse te doorbreken.

Klagen kan vertrouwelijk!

Handige adressen

De beschikbare informatie spreekt nauwelijks van leerlingen en zeker niet van ouders. Laat u daardoor niet misleiden. De wet vermeldt leerlingen en ouders zijn de eerst verantwoordelijken. U moet voor ze opkomen.

De leerplicht is ingevoerd om een eind te maken aan kinderarbeid. Dat betekent dus dat het niet zo kan zijn dat leerlingen op school minder bescherming krijgen dan voor werknemers gewoon is.

TNO stelt: Zolang er geen normen voor schoolgebouwen zijn vastgesteld, zijn de wel vastgestelde normen voor kantoorgebouwen maatgevend.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.