Groot Gezin
Maatschappij
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

106. Laat ook uw stem horen!

Het vorige bericht ging over de verhoging van de ziektekosten premie. Ook op andere manieren zullen de grote gezinnen de gevolgen van het nieuwe beleid gaan ervaren.

106.1. Reactie van SGP

Het gezin (en zeker ook het grote) staat bij onze partij hoog in het vaandel. We grijpen dan ook elke gelegenheid aan om debatten daarvoor aandacht te vragen, zo ook nog recent bij begroting VWS. We hebben toen een motie ingediend om de wettelijke verplichte bedragen van ziektekostenverzekering te maximeren tot een bepaald aantal kinderen. Zo hebben we nog meer plannen, die we hebben neergelegd in een zgn. gezinsnotitie, die ik als bijlage bij deze mail aan u toestuur.

We hopen voor u en voor alle andere gezinnen in dit land dat we wat van deze plannen gerealiseerd kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,
Janie de Jong,
Secretaresse SGP-fractie Tweede Kamer

106.2. Reactie van LPF

Geachte heer/mevrouw,

De Lijst Pim Fortuyn is een groot voorstander van de herstructurering van de Sociale Zekerheid, maar zal er op toezien dat specifieke groepen hier niet de dupe van worden.

Herstructurering van de Sociale Zekerheid is nodig vanwege de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en de problemen die de aanstaande vergrijzingsgolf voor onze arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de Sociale Zekerheid zal opleveren. Zoals de afgelopen dagen is gebleken zijn de gevolgen van deze generieke maatregelen voor bijzondere groepen vrij groot. Met name de chronisch zieken en gehandicapten, die met een opeenstapeling van alle maatregelen te maken krijgen, zijn van dit beleid de dupe. De LPF heeft daarvoor terecht aandacht gevraagd in het debat met de regering.

De LPF huldigt in het algemeen het uitgangspunt dat geen enkele groep in extreme mate het slachtoffer zou mogen worden van bepaalde maatregelen. Daarom hanteren wij twee beleidslijnen. Ten eerste hebben we de doelstelling dat niemand door de bodem van de bijstand mag zakken. Dit geldt met name voor mensen die al een laag gezinsinkomen hebben, zoals bijstanders en AOW-ers. Anderzijds hebben wij er bij de minister reeds op aangedrongen desnoods bepaalde maatregelen terug te draaien of uit te stellen om te zorgen dat de opeenstapeling van problemen niet juist bij bepaalde kwetsbare groepen, zoals de grote gezinnen, plaatsvindt. Deze lijn zullen we ook in de toekomst vast blijven houden.

In uw mail noemt u de uitspraken van prominente CDA-ers (Van Vroonhoven en Wijn) die melden dat de belangen van de (grote) gezinnen bij hen in goede handen zijn. Datzelfde geldt voor de LPF. Wij hebben niet het monopolie op het gezinsdenken, maar zijn er wel van overtuigd dat gezinnen de hoekstenen van de samenleving zijn en derhalve extra aandacht verdienen. Wij zullen Joop Wijn daarom goed in de gaten houden en hem het vuur aan de schenen leggen als het gaat om een rechtvaardiger belastingstelsel voor gezinnen.

Ik hoop u hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Peter Sassen
Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid

106.3. Reactie van CDA

Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik begrijp dat de lastenverzwaringen erg zwaar vallen voor een (groot) gezin. Het CDA poogt, waar mogelijk, gezinnen te sparen voor de gevolgen van de economische teruggang en de stijgende kosten in de zorg. Graag verwijs ik je voor je vragen naar onderstaand stuk en naar de CDA website www.cda.nl waar ingegaan wordt op de concrete plannen voor kinderopvang en het systeem van kostenmaximering. In dit laatste systeem zal de belastingdienst kunnen uitkeren op het moment dat de kosten voor een gezin of alleenverdiener boven een bepaalde norm (bijvoorbeeld 10% voor zorg, 15% voor wonen) overschrijden dan worden deze uitgekeerd.

Met vriendelijke groet,
Sandra Weber
CDA publieksvoorlichting

106.4. Koopkrachtverlies - reactie van Saskia Noorman-den Uyl (PvdA)

Geachte burger

Mijn mailbox werd in een rap tempo gevuld door een grote hoeveelheid e-mail over de koopkrachteffecten van dit kabinetsbeleid. Daarom stuur ik u als antwoord een bericht waarin het standpunt van de PvdA-fractie staat over het inkomens beleid van de regering en alternatieven van de PvdA.

De PvdA-fractie heeft zich fel verzet tegen de kabinetsvoorstellen over de koopkracht. Sinds vorige week maandag blijkt dat van de belofte van premier Balkenende op 18 september jl.: een gemiddelde koopkrachtdaling tussen 0% en -1%. Dat blijkt dat voor 1,6 miljoen huishoudens met een inkomen onder de ziekenfondsgrens niet op te gaan. Sterker nog, voor chronisch zieken zijn de effecten veel slechter. Dat komt door de stapeling van bezuinigingen op huursubsidie, kinderbijslag, eigenbijdragen in de zorg, bezuiningen op de bijzondere bijstand en schulddhulpverlening en zo meer. Wouter Bos heeft dat vorige week dinsdag publiekelijk in de Tweede kamer aan de kaak gesteld.

De PvdA-fractie geeft een reeks van voorstellen gedaan om de koopkracht te verbeteren. De voorstellen zijn solide gedekt en door het CPB getoetst. U vindt ze in de bijlage: persbericht van 2.12.2003.

Op 5 december heeft de regering aanvullende maatregelen genomen.

Standpunt
De PvdA-fractie vindt de reparatie maatregelen van de regering volstrekt onvoldoende. De regering heeft het pakket inkomensafhankelijke maatregelen slecht vast gesteld. De bijzondere bijstand is er voor noodgevallen en niet om algemeen inkomenstekort te compenseren. Via de bijstand alleen de minima en chronisch zieken op het minimum een vergoeding krijgen voor hun hoge lasten. Als de gemeente tenminste meewerkt. Die hoeft dat niet te doen. De mensen moeten dan wel met bonnetjes langs de sociale dienst.

Alle andere chronisch zieken en gehandicapten met een iets hoger inkomen dan het minimum zullen door dit kabinet niet geholpen worden. Dat zelfde geldt voor de 1,5 miljoen huishoudens (binnen de ziekenfondsgrens) die er tussen de -1% en -5% op achteruit gaan.

Dinsdag 9 dec (José Smits) en woensdag 10 dec (Saskia Noorman) a.s. zal in de Kamer verder over deze voorstellen gedebatteerd worden. Duidelijk is dat deze regering - met name het CDA - niet doet waarvoor ze zegt te staan: een fatsoenlijk sociaal inkomensbeleid.

De PvdA-fractie laat zien hoe het anders kan. Wij trekken 450 mljoen euro uit aan andere maatregelen. Ook in de huidige economie is een ander oplossing die lage en midden inkomens ontziet verantwoord en betaalbaar. Het gaat om de politieke wil en om fatsoen.

Met vriendelijke groet
Saskia Noorman - den Uyl
7-12-2003

Bijlage: Persbericht

Inbreng PvdA-fractie bij het AO Koopkracht 2/12/03 w.o. kosten chronisch zieken. Woordvoerder Saskia Noorman - den Uyl

PvdA: dit beleid is onverantwoord.
De PvdA-fractie kan niet anders vaststellen dat de regering door pas gisteren met werkelijke koopkrachteffecten te komen de boel voor de gek heeft gehouden. De brief met de inkomenseffecten van maatregelen (huren, zorg: chronisch zieken, eigen bijdragen, armoedebeleid, bijzondere bijstand) die tot op heden niet in de koopkrachtplaatjes waren mee genomen ligt nu op tafel. Premier Balkenende zegt op 18 september: Wij zullen er voor zorgen dat de inkomensontwikkeling evenwichtig is. Iedereen zal tussen de 0 en -1 zitten.

De brief van gisteren laat zien dat de effecten voor zowel de chronisch zieken als de andere inkomens leiden tot forse tekorten bij bijna 50% van de inkomens. Deze kunnen oplopen tot - 6% en incidenteel -8% inkomensverlies.

We hebben ons te lang laten zoet houden met gemiddelde koopkrachtplaatjes. Ongeveer 20% van de 1 miljoen chronisch zieken en gehandicapten zal te maken krijgen met een inkomenstekort van -2% tot -4,5%. Dit is een beschamende vertoning.

Voor dit debat is er maar één vraag. Kunnen de mensen in Nederland het CDA aan hun woord houden? Kan de chronisch zieke en gehandicapte dat?

De geruststellende informatie uit het najaarakkoord was een bijstelling van de inkomensplaatjes die aan de onderkant en voor ouderen positief zou zijn. Dat beeld ging over gemiddelde en blijkt een vals beeld van de werkelijkheid te geven.

Pas nu is bekend geworden hoe de werkelijkheid achter de gemiddelden eruit ziet. Door een reeks van zeer verschillende maatregelen is er sprake van stapeling. De werkelijkheid laat een schikbarend beeld zien. Bij inkomens tot 29 000 € is er een forse korting tot -3% met uitschieters tot -8%. Ten minste 200 000 chronisch zieken en gehandicapten krijgen een inkomensverlaging van -1 tot -5% met uitschieter tot -6%. Dat alles als gevolg van het inkomensbeleid 2004 van dit kabinet. De stelling van het kabinet als zouden de minima worden ontzien wordt gelogenstraft door de tabellen uit de brief van 28 november.

De PvdA wil de garantie dat chronisch zieken en mensen met een handicap er door de voorgenomen maatregelen niet op achteruit gaan. Het CDA moet nu laten zien wat hun woord waard is.

PvdA: alternatieve maatregelen

 1. Bijzonder bijstand
  Aanvulling budget bijzondere bijstand met 150€ (bezuiniging is 220 € mln.). Daarmee kunnen incidentele uitschieters in inkomenskorting op bijstandsniveau worden gecompenseerd. Amendement is ingediend: dekking via verlaging raming najaarsnota (is structureel geld).

 2. Chronisch zieken en gehandicapten
  Er is een nieuwe chronisch ziekenforfait op het laatste moment in het belastingplan geïntroduceerd Specifiek uitgaven chronische ziekten kunnen tot extra teruggave leiden. Nu blijkt dat een fors deel van chronisch zieken die wel extramurale AWBZ-bijdragen betaalt deze niet kan aftrekken van de belasting en dan ook niet verzilveren via een subsidieregeling.

  Met ingang van volgend jaar zullen ook verstandelijk gehandicapten die zelfstandig wonen met begeleiding van hun Wajonguitkering een eigenbijdrage AWBZ voor hun begeleiding moeten gaan betalen.

  De PvdA stelt maatregelen voor om de chronisch zieken recht te doen

  • De belangrijkste maatregel is het toevoegen van de extramurale AWBZ-kosten aan de specifieke kosten in de belastingaftrek. Daarmee wordt de doelgroep van de verzilveringregeling(opslag) met mensen die niet intramuraal wonen en een eigenbijdrage AWBZ betalen uitgebreid. Zij krijgen dan ook de 250€ toeslag. Amendement
  Iedereen die aftrek heeft wegens hoge ziekte kosten maar zo'n laag inkomen dat de aftrek niet kan worden verzilverd 250€ extra toeslag geven. Deze 250€ toeslag wordt door de belastingdienst aan chronisch zieken uitgekeerd die van de verzilveringregeling gebruik maken. Amendement José Smits is reeds ingediend. = 250€ per jaar per zieke of gehandicapte extra.

 3. Koopkrachtreparatie lage inkomens
  Wij stellen een verlaging van de nominale premie met 20€ per persoon per jaar voor. Ter compensatie van koopkracht. Dat leidt tot een koopkracht verbetering van 0,3% voor een twee persoonshuishouden met een inkomen tot € 31 750. De kosten zijn € 170 mln. Amendement nog in te dienen.

  Dekking voor de amendementen onder 2 en 3 is uit de PvdA-tegenbegroting: meer AWBZ-premie betalen door de hoge inkomens. Daarmee wordt de heffingsgrondslag van de AWBZ uitgebreid. Deze verhoging raakt de lage en middeninkomens niet. De opbrengst is 300 mln.

  Met deze 3 maatregelen wordt het grootste onrecht gecompenseerd.


106.5. Reactie van de SP

15 dec 2003

Geachte heer/mevrouw,

Vorige week, tijdens de begrotingsbehandeling SoZaWe, is nog speciaal aandacht gevraagd voor de financiele positie van grote gezinnen, dit gezien de koopkrachtdaling in het algemeen. Daarbij komt dan nog de bezuiniging op de kinderbijslag. De SP heeft zich een aantal keren hard gemaakt om te voorkomen dat deze bezuinigingen zouden worden doorgevoerd, zo hebben wij tegen het wetsvoorstel gestemd waardoor de kinderbijslag ontkoppeld is. Maar helaas denkt dit kabinet er anders over, en voorlopig hebben zij de meerderheid.

Morgen zal in de Tweede Kamer een spoeddebat worden gehouden, over de aantasting van de koopkracht juist van die groepen die dat niet kunnen opvangen. U kunt ervan overtuigd zijn dat de SP voor uw belangen zal opkomen.

Met vriendelijke groet,
Joan van der Lingen,
Medewerkster SP Tweede Kamer-fractie

106.6. Reactie van Groen Links

Beste familie,

Hier reageer ik op uw e-mail aan de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks over de gevolgen van de bezuinigingen voor gezinnen.

Wij merken keer op keer in de debatten in de Kamer dat het CDA onduidelijk is over de compensatie van de negatieve koopkrachteffecten voor specifieke groepen. Juist de groepen die het al moeilijk hebben om rond te komen, zoals grote gezinnen maar ook de groep chronisch zieken en gehandicapten, laat dit kabinet maar ook het CDA in de kou staan. Voor GroenLinks heeft het CDA zeker de afgelopen maanden haar sociale gezicht echt verloren.

Wij blijven knokken voor deze groepen. Ook deze week weer bij het debat over georganiseerde solidariteit in Nederland.

GroenLinks is tegen de bevriezing op de kinderbijslag. Wij willen de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken zodat vooral de gezinnen beneden modaal door de overheid ondersteund worden en zodat voorkomen wordt dat kinderen in armoede opgroeien. En wij willen dat de kinderkorting per kind (nu is dat per gezin onafhankelijk van het kinderaantal) wordt uitgekeerd, zodat gezinnen met veel kinderen voldoende worden gecompenseerd.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Mathilde Streefkerk
beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie GroenLinks

106.7. Actie van de SP: hoeveel gaan mensen er werkelijk op achteruit?

De SP heeft vandaag een speciaal telefoonnummer geopend waar u kunt melden hoeveel u er op achteruit gaat dankzij de maatregelen van de regering. Via deze "Minlijn" kunnen u en de mensen om u heen vertellen wat u in werkelijkheid merkt van de bezuinigingen.

De papieren werkelijkheid van Den Haag is namelijk altijd anders dan die van de mensen in het land.

Balkenende zei eerst dat iedereen tussen de nul en 1 procent koopkracht zou verliezen, maar al snel bleken tienduizenden mensen er tot acht procent op achteruit te gaan. De ministers zwaaien met gemiddelden en statistieken, maar wij willen van u zelf en van mensen om u heen weten welk effect de bezuinigingen hebben op beurs en leven.

Bel de Minlijn! (0900) 202 52 70
www.sp.nl/

106.8. Minlijn niet in gebruik

Telefoonnr niet in gebruik

Petra

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Laat ook uw stem horen!

 1. Reactie van SGP
 2. Reactie van LPF
 3. Reactie van CDA
 4. Koopkrachtverlies - reactie van Saskia Noorman-den Uyl (PvdA)
 5. Reactie van de SP
 6. Reactie van Groen Links
 7. Actie van de SP: hoeveel gaan mensen er werkelijk op achteruit?
 8. Minlijn niet in gebruik
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.