Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

88. Schoolkosten blijven voorlopig nog stijgen

In het Nederlands Dagblad lezen we op vrijdag 5 okt 2001:

  Schoolkosten blijven voorlopig nog stijgen

  Van de redactie onderwijs

  ZWOLLE - Kosten die ouders moeten maken voor kinderen bij het voortgezet onderwijs zijn sterk gestegen. Sinds 1990 zijn ze per schoolgaand kind bijna verdubbeld. En het einde is niet in zicht. Volgend schooljaar gaat het lesgeld opnieuw met zo'n   34,03 omhoog tot bijna   907,56 per kind.

  Schoolleiders vinden dat de kosten van het voortgezet onderwijs een zorgelijk niveau hebben bereikt. Ze krijgen steeds meer vragen van ouders te verwerken. Met name de financiële consequenties van de nieuwe structuur van vmbo - waarin mavo en vbo zijn opgegaan - zorgen voor schrikreacties. Vorig jaar betaalde een ouder van een leerlingen in de onderbouw van de vmbo nog   174,71, dit jaar is dat   290,42. Het gaat onder meer om huur van boeken, aanschaf van werkboeken, een vrijwillige ouderbijdrage, speciale rekenmachines, een kluisje en als het tegenzit nog een dure excursie naar Praag, Londen of Rome.

  Naar zeggen van het ministerie van onderwijs zijn de gestegen onderwijskosten reden voor het hogere lesgeld. Wettelijk is vastgelegd dat het lesgeld een vijfde van de kosten per leerling bedragen. Eenmaal in de drie jaar wordt het lesgeld op de gestegen onderwijskosten herijkt. In de tussenliggende jaren is het mogelijk het lesgeld te indexeren op de basis van de ambtenarensalarissen.

  Scholen doen er veel aan om de ouders tijdig voor te bereiden op de kosten die de schoolgang van hun kinderen meebrengt. Zo worden de 'te verwachten kosten' ruim van te voren aangekondigd, de rekeningen inzichtelijkj en dus controleerbaar gemaakt en mag er in termijnen betaald worden. Maar betaald moet er worden.

  Grote gezinnen

  Vooral voor grote gezinnen vormen de almaar stijgende schoolkosten een torenhoog probleem. "Het onderwijs wordt voor gezinnen met veel kinderen bijna onbetaalbaar", vindt Nell Coumans, beheerder van de website www.grootgezin.nl en de moeder van acht kinderen in de leeftijd van 7 tot 23 jaar. Niet alleen drukt het stijgende lesgeld op het gezinsbudget van de familie Coumans, ook het collegegeld van tegen de   1.361,34 voor elk van de drie studerende kinderen betekent een flinke hap uit het beschikbare budget.

  Aan collegegeld, lesgeld, de dure lesboeken en overige benodigdheden voor school is de familie Coumans op dit moment elk jaar meer dan   6.806,70 kwijt. Nell Coumans maakt zich er kwaad over dat de zorg voor kinderen door de overheid "steeds meer gezien wordt als een hobby van de ouders". "De zorg voor kinderen is een zorg voor de hele maatschappij", meent zij. "Daar hoort een goede basis en dus goed en betaalbaar onderwijs bij." Daar ontbreekt het in haar ogen op dit moment aan. En het ziet er niet naar uit dat de trend van stijgende schoolkosten op het korte termijn doorbroken wordt.

  Met het stijgen van de kosten, neemt ook het aantal voorzieningen toe om mensen die het niet kunnen betalen tegemoet te komen. Op basis van de Wet tegemoetkoming studiekosten hebben ouders met een lager inkomen recht op een bijdrage in de kosten van het onderwijs. De tegemoetkoming in de studiekosten bestaat uit een kostendekkende vergoeding van het lesgeld en een tegemoetkoming in de overige studiekosten. Afhankelijk van het belastbaar inkomen, kunnen oudesr in aanmerking komen voor een vergoeding van het lesgeld. Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders ook een tegemoetkoming ontvangen voor kosten die direct samenhangen met het volgen van een opleiding, zoals boeken, algemene leermiddelen, speciale kleding, gereedschap, eigen materialen en reiskosten.

  Probleem is dat veel ouders het moeilijk vinden om bij de school aan te kloppen voor financiële hulp, zo laten schoolleiders weten. Ook is er een categorie gezinnen die tussen wal en schip valt weet Nell Coumans. "Vooral de gezinnen met een inkomen dat net boven modaal is, hebben het moeilijk. Zij komen niet in aanmerking voor de bijdrage in lesgeld."

  Schooljaar   Lesgeld >16 jaar
  1987/88   467,39
  1990/91 1133
  1993/94 1349
  1996/97 1497
  1999/00 1775
  2000/01 1822
  2001/02 1878
  2002/03 ± 1950
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.