Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

31. Laagste bevolkingsgroei Nederland sinds 20 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf op 10 mei 2004 het volgende persbericht uit:
  Laagste bevolkingsgroei in twintig jaar

  In het eerste kwartaal van 2004 is de Nederlandse bevolking met 10 duizend personen gegroeid. Het is ruim twintig jaar geleden dat de bevolkingsgroei in een kwartaal zo laag was. De lage groei is veroorzaakt door een opvallend sterke daling van het aantal geboorten en door de verdere daling van de immigratie. In het eerste kwartaal van 2004 was het aantal immigranten lager dan het aantal emigranten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

  Bevolkingsgroei heel laag
  Het aantal inwoners van Nederland is in het eerste kwartaal met 10 duizend personen gegroeid tot bijna 16,3 miljoen. Deze groei is aanzienlijk minder dan de bevolkingsgroei in de afgelopen jaren. In het eerste kwartaal van 1983 was de bevolkingsgroei voor het laatst zo laag. In het recordjaar 2000 nam het aantal inwoners nog met 123 duizend personen toe. In 2004 zal de toename waarschijnlijk niet meer dan de helft hiervan zijn.

  Aantal geboorten daalt sterk
  In het laatste kwartaal van vorig jaar vertoonde het aantal geboorten ten opzichte van het jaar daarvoor de grootste daling in dertig jaar. In het eerste kwartaal van 2004 heeft deze daling zich voortgezet. Dit betekent dat het totale aantal geboorten dit jaar waarschijnlijk voor het eerst sinds 1998 onder de 200 duizend zal liggen.

  De daling van het aantal geboorten heeft twee oorzaken. In de eerste plaats daalt het aantal vrouwen van rond de dertig. Dit is de leeftijd waarop de meeste vrouwen moeder worden.

  In de tweede plaats leidt een daling van het vertrouwen in de economie anderhalf tot twee jaar later doorgaans tot een daling van de geboortecijfers. De daling van het aantal geboorten in het laatste kwartaal van vorig jaar volgde zon 20 maanden na de forse daling van het vertrouwen in de economie, zoals die wordt gemeten door de index van koopbereidheid.

  Daling van immigratie zet door
  In het eerste kwartaal van 2004 zijn 22 duizend immigranten geregistreerd. Dit zijn er bijna 5 duizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling die sinds 2001 zichtbaar is, zet hiermee door. Het aantal immigranten was in het eerste kwartaal van 2004 lager dan het aantal emigranten. Opvallend is de daling van de immigratie uit Turkije. In tegenstelling tot de immigratie van andere groepen liet de immigratie van Turken de laatste jaren een stijging zien. Daaraan is een einde gekomen. In het eerste kwartaal van 2004 vertoont ook de immigratie van Turken een daling. In absolute zin is de daling in het eerste kwartaal van 2004 vergeleken met een jaar eerder zelfs groter dan die van andere groepen immigranten.

  Technische toelichting Het CBS stelt statistieken over de bevolkingsgroei samen op basis van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van alle Nederlandse gemeenten. De bevolkingsgroei bestaat uit vier componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Omdat niet alle mutaties bij gemeenten worden gemeld, worden er administratieve correcties uitgevoerd.

  Als een gemeente vaststelt dat een persoon niet woont op het adres waar hij of zij staat ingeschreven, wordt een administratieve afvoering doorgevoerd. Als later wordt vastgesteld dat de desbetreffende persoon toch op hetzelfde adres of op een ander adres verblijft, vindt een administratieve opneming plaats. Het saldo van deze administratieve correcties betreft vooral personen die uit Nederland zijn vertrokken zonder dit bij de gemeente te hebben gemeld. Daarom wordt het saldo van deze correcties meegeteld bij de emigratie.

  Naast de administratieve correcties vinden nog andere correcties plaats. Deze worden door het CBS uitgevoerd omdat de informatie die het CBS ontvangt over de bevolkingsgroei inclusief administratieve correcties niet exact overeenkomt met het verschil tussen de inwonertallen in twee opeenvolgende jaren. Deze overige correcties worden meegeteld in het cijfer van de bevolkingsgroei van december. Voor 2003 is het aantal overige correcties nog niet bekend.

Voor uitgebreidere persbericht, zie hier.
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.