Groot Gezin
De media
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

101. Schoolkosten en inkomen

Het Nibud gaf op 18 november 1999 het volgende persbericht:
  Lage inkomens hebben even hoge schoolkosten als hogere inkomens

  Huishoudens met lage inkomens zijn evenveel kwijt aan de totale schoolkosten voor hun kinderen op het voortgezet onderwijs als huishoudens met een hoger inkomen, namelijk gemiddeld 1100 gulden per jaar. Dit blijkt uit een recent schoolkostenonderzoek van het NIBUD in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit in navolging van eerder gehouden onderzoek het afgelopen voorjaar. Voornamelijk over de kosten van het voortgezet onderwijs bleek nog een aantal vragen onbeantwoord. Uit het nieuwste onderzoek blijkt bovendien dat de totale schoolkosten met 100 gulden zijn gestegen ten opzichte van het afgelopen schooljaar. Dit als gevolg van de invoering van het studiehuis. De totale schoolkosten van de BeroepsOpleidende Leerweg (voorheen het MBO) zijn het hoogst.

  Schoolkosten niet inkomensafhankelijk
  Huishoudens met een belastbaar inkomen onder de 40.000 gulden per jaar geven evenveel uit aan schoolkosten voor het voortgezet onderwijs als huishoudens met een belastbaar inkomen ruim boven de 50.000 gulden. Het lijkt erop dat op deze kosten niet bezuinigd wordt. Een verklaring kan zijn dat de Wet op de Tegemoetkoming in de Studiekosten voor een groot deel tegemoet komt aan deze kosten. Opvallend is dat er tussen de verschillende uitgavenposten onderling wel verschillen zijn. Zo geven ouders met lage inkomens ruim 30 gulden per jaar meer uit aan schoolbenodigdheden zoals een agenda, schriften en pennen. Ouders met een relatief hoog inkomen geven daarentegen jaarlijks zo'n 40 gulden meer uit aan excursies en schooluitjes.

  HAVO 4 veel geld kwijt aan schoolboeken in nieuw studiehuis
  Schoolboeken op het voortgezet onderwijs vallen dit jaar gemiddeld 100 gulden hoger uit in vergelijking met vorig jaar. Het nieuwe onderwijssysteem, het zogenaamde studiehuis is hier debet aan. Ouders met kinderen op 4 HAVO zijn het duurst uit, zo'n 240 gulden meer dan het afgelopen jaar. De gemiddelde uitgaven aan schoolboeken voor 4 VWO liggen 100 gulden hoger. Het is niet uitgesloten dat naast de kosten aan schoolboeken, overige schoolkosten ook zullen stijgen als gevolg van het studiehuis.

  BOL is duur door boeken en materialen
  Het zal niet verwonderlijk zijn dat de totale schoolkosten van de BeroepsOpleidende Leerweg (kortweg BOL) hoger zijn dan die van het overig voortgezet onderwijs. De BOL kost ouders ruim 1400 gulden per kind per jaar. Dit is 300 gulden meer dan de kosten van het overig voortgezet onderwijs. Reiskosten en lesgeld zijn hierin niet meegenomen. Aan extra materialen en gereedschappen wordt door ouders met kinderen op de BOL gemiddeld bijna twee maal zoveel uitgegeven dan op het overige voortgezet onderwijs. Ook de uitgaven aan schoolboeken liggen gemiddeld 300 gulden per jaar hoger. Tussen de verschillende opleidingen binnen het BOL variëren de kosten aanzienlijk.

  Vernieuwingsschool pakt duurder uit
  Ouders waarvan de kinderen voortgezet onderwijs met een speciale onderwijsaanpak volgen zijn per kind ruim 300 gulden per jaar meer kwijt dan ouders met een kind op het "traditionele" onderwijs. Onder vernieuwingsscholen vallen onder meer het Dalton onderwijs, vrije scholen en Montessorischolen. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere vaste jaarlijkse bijdrage en hogere kosten aan schoolboeken.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.