Tien-puntenplan voor het gezin

 

Door ir. B.J. van der Vlies en drs. H.J. Hooglander

 

Het gezin staat onder grote druk. Dat is gevaarlijk, want als de hoeksteen van de samenleving steeds verder uit het maatschappelijke gebouw wordt getrokken, zal dat op enig moment instorten. De SGP is van mening dat er ècht iets moet gebeuren. In het debat over waarden en normen heeft de SGP er nadrukkelijk voor gepleit dat de basis in de eerste plaats ligt in het onderhouden van Gods geboden en daarnaast ook in een goede opvoeding in een gezonde gezinsomgeving. Als de waarde van het gezin wordt onderschat en de individuele ontplooiing boven alles gaat, zullen waarden en normen, ontzag voor gezag en geborgenheid in het gedrang raken. De opvoeding is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. Kerken en scholen moeten deze vorming ondersteunen en voortzetten. Ook de overheid heeft hierin een taak.

 

Om het gezin in de samenleving een extra impuls te geven, heeft de SGP een tien-puntenplan opgesteld. Wanneer deze punten worden omgezet in concreet beleid, krijgt het gezin eindelijk weer de plaats die het verdient. De tien punten zijn:

 

1.    Huwelijk en gezin niet scheiden

Als het gaat over het ‘gezin’ moet helder zijn wat daarmee wordt bedoeld. De SGP gaat daarbij uit van de bijbels gefundeerde definitie: één man en één vrouw en (zo zij die krijgen) kinderen. Er mag daarom geen gelijkstelling van alternatieve samenlevingsvormen zijn aan het huwelijk.

 

2.    Huwelijk moet in ere worden hersteld

Het huwelijk is door God ingesteld. Het onder Paars-2 ingestelde ‘homohuwelijk’ en adoptie door homoparen moeten worden teruggedraaid. Als dat niet lukt, is het minste wat moet gebeuren dat ambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van dergelijke ‘huwelijken’ wettelijk moeten worden beschermd. De afgeschafte samenwoningsplicht van echtparen moet worden heringevoerd.

 

3.    Verbod ‘flitsscheidingen’

De SGP wil een wettelijk verbod van ‘flitsscheidingen’. Dat zijn echtscheidingen die niet door de rechter worden ontbonden. Verder pleit de SGP voor een verplichte bemiddeling bij echtscheidingen.

 

4.    Belastingstelsel moet uitgaan van kostwinnersprincipe

De SGP heeft als enige partij bewust tegen de invoering van het nieuwe Belastingstelsel gestemd met als reden dat daarin de individuele zelfstandigheid de boventoon voerde en daarmee werd afgerekend met het kostwinnersprincipe. De SGP wil de invoering van het splitsingsstelsel dat het gezinsinkomen gelijk belast, ongeacht wie het inkomen aanbrengt.

 

5.    Geen overheidsfinanciering voor kinderopvang

De overheid heeft geen taak om kinderopvang financieel te steunen anders dan om medische of sociale redenen. Als tweeverdieners er zonder deze redenen voor kiezen hun kinderen naar de kinderopvang te brengen, zullen zij dat met hun dubbele salaris zelf moeten betalen. De ouders die er bewust voor kiezen hun kinderen zèlf op te voeden, moeten door de overheid worden gesteund. De SGP heeft onlangs in de Tweede Kamer voorgesteld de overheidsbijdrage aan kinderopvang te stoppen en dat geld te besteden aan de verhoging van de kinderbijslag.

 

6.    Tegemoetkoming grote gezinnen

Grote gezinnen hebben het vaak financieel moeilijk. Ook de onlangs sterk gestegen ziektekosten komen onevenredig bij grote gezinnen terecht. De SGP wil dit compenseren door de hiervoor genoemde verhoging van de kinderbijslag met 500 miljoen euro per jaar.

 

7.    Hypotheek op basis van één inkomen

De hypotheekverstrekking moet op basis van één inkomen. Startende eenverdieners, alleenstaanden en grote gezinnen zijn veelal niet in staat een koophuis te financieren. Dit versterkt de groei van het aantal tweeverdieners en verscherpt de kloof tussen een- en tweeverdieners.

 

8.    Zwaardere straffen voor geweld in gezin

Ten aanzien van geweldsmisdrijven binnen de gezinnen, zoals de afschuwelijke moord op Rowena Rikkers, pleit de SGP voor zwaardere straffen.

 

9.    Geen geweld en seks op TV

In het belang van de moraal van het gezin èn de samenleving als geheel, moeten geweld en seks op televisie en internet worden geweerd. Het is niet alleen schadelijk voor kinderen (zoals wordt toegegeven), maar ook voor volwassenen. De invloed van televisie op mensen is overtuigend aangetoond en de verloedering is mede daarvan het gevolg De zelfregulering heeft gefaald en daarom moet de overheid normerend optreden.

 

10.          Gezin in de Grondwet

Om de waarde van het gezin tot uitdrukking te brengen, pleit de SGP ervoor het gezin expliciet op te nemen in de Grondwet, zoals ook in andere landen is gebeurd. Hierdoor wordt de rechtspositie van het gezin erkend, beschermd en ondersteund.

 

Voor de uitvoering van dit tien-puntenplan is een bewindspersoon speciaal belast met gezinszaken voor de SGP een uitdrukkelijke wens. Deze bewindspersoon moet het huidige beleid radicaal ombuigen. Teveel is de laatste jaren de nadruk gelegd op de tweeverdieners en de individuele ontplooiing van ouders. Er is veel te weinig rekening gehouden met de belangen van de kinderen. Zij hebben recht op liefdevolle verzorging en aandacht. Dat is een bijbelse plicht.

De SGP wil zich na de verkiezingen (hopelijk versterkt) maximaal inspannen om aan dit tien-puntenplan gestalte te geven ten gunste van gezin en samenleving.

 

Ir. B.J. van der Vlies is lijsttrekker voor de SGP, drs H.J. Hooglander is SGP-beleidsmedewerker.