Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

38. Oproep aan alle ouders!

(30-09-2007) Op 20 november 1989 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen. De naam van dit rapport is: Kinderen Eerst.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de invoering van het Electronisch Kinddossier (EKD) en is het goed eens te kijken naar dingen als:

 1. In hoeverre worden de rechten van het kind geëerbiedigd door het EKD?
 2. Wat zijn de consequenties voor het ouders?
In het verdrag staat het mooi omschreven:
  Bevestigd wordt het feit dat kinderen vanwege hun kwetsbaarheid behoefte hebben aan speciale zorg en bescherming.
  Met name de naaste familie heeft hiervoor de primaire verantwoordelijkheid.
  Verder wordt de noodzaak bevestigd van juridische en andere bescherming van kinderen zowel vóór als na hun geboorte en van respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind opgroeit.
In het EKD moet dus voorop staan dat de primaire verantwoordelijkheid voor zorg en bescherming bij de ouders ligt. Het EKD dient in te spelen op het bieden van juridische en andere bescherming van kinderen.

Ten aanzien van die bescherming staat bovendien in het Verdrag inzake de rechten van het kind:

  16. Bescherming van privacy

  Kinderen hebben recht op bescherming tegen inmenging in hun privé-leven,gezinsleven, woning en correspondentie. Ook hebben zij recht op bescherming tegen elke vorm van laster.

En juist daarom draait het!

De overheid doet door invoering van het EKD een aanslag op de privacy. Gebruikmakend van de moderne informatie- en communicatietechnologie wordt het electronisch kinddossier opgezet. Inmiddels is het Programma van eisen en wensen EKD opgezet. Opvallend is dat ouders hierin op geen enkele manier betrokken zijn. Ouders worden kennelijk niet als een relevante belangengroep gezien bij de opzet van het EKD.

Zoals de beveiliging van een gebouw vanaf het eerste ontwerp een belangrijke rol speelt, zou de beveiliging van de gegevens ook vanaf het begin in het ontwerp moeten zijn opgenomen. Uit het Programma van eisen en wensen EKD blijkt echter dat men pas later van plan is ook iets aan de beveiliging te doen. Bescherming van privacy lijkt daarmee niet belangrijk te zijn geweest bij de eisen en wensen. Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor zorg en bescherming, zij zouden dit punt zeker sterk naar voren hebben gebracht. Hier is al meteen duidelijk dat de inbreng van ouders niet zo klakkeloos opzij geschoven had moeten worden.

Het is erg belangrijk dat alle wensen en verlangens aan het begin van een ontwikkelproces bekend zijn. Heeft men eenmaal het systeem (grotendeels) gebouwd, dan is inmiddels zoveel geïnvesteerd dat het erg (te) duur wordt om nog aanpassingen te maken.

Maar er is nog een ander punt. Ouders zal straks gevraagd worden informatie over hun kinderen prijs te geven aan het EKD. Hoe kunnen ouders dan de privacy van hun kind nog waarborgen? Ouders die de privacy van hun kind willen beschermen worden onder druk geplaatst en gedwongen mee te werken aan het EKD.

Digitale dossiervorming en openstelling via publiek toegankelijke netwerken leidt tot onveilige situaties. Informatie die op het World Wide Web terechtkomt, kan een eigen leven gaan leiden. Informatie wordt bewaard en opgeslagen. Dit leidt tot ongebreidelde kopie-vorming. Dat begint al op de computer waarop de gegevns worden geraadpleegd, bewust of ofbewust (in het cache). Denk ook aan de informatie die zoekmachines bewaren. Ook informatie die onterecht geplaatst wordt, daarna verwijderd wordt, kan later op het World Wide Web toch nog teruggevonden worden.

Toekomstige werkgevers zoeken steeds vaker op het WWW naar informatie over sollicitanten. De zoekmachines vinden steeds meer, zelfs uit archieven halen ze informatie op. Hoe zorg je dat Google het niet vindt!

Mocht er dan iets te vinden zijn wat in de eerste levensjaren van de sollicitant digitaal is vastgelegd dan kan dat van invloed zijn op de keuze die de werkgever maakt.

Daarom deze oproep:

  Ouders, weiger (op dit moment al!) iedere vorm van meewerken aan het stand komen van het Elektronisch Kinddossier!

  Eis eerst een helder antwoord op de volgende vragen:

  1. Wie is de eigenaar?
  2. Hoe is de inzage geregeld?
  3. Wie geeft inzage?
  4. Wie kan informatie toevoegen, wie kan informatie verwijderen?
  5. Wat te doen bij downloaden of uitprinten van informatie?
  6. Waar kunnen ouders de informatie vinden?
  7. Hoe weten scholen hun rechten en plichten?
  8. Wordt het LVS (leerlingvolgsysteem) gekoppeld aan het EKD?
  9. Wie is er dan verantwoordelijk?

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in Vragen mbt het Electronisch Kinddossier.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.