Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

15. Kiezen: hoort het gezin erbij?

(30-05-2010) We zien eigenlijk 3 soorten partijen.
  1. De christelijke partijen. Voor hen neemt het gezin een centrale en gewaardeerde plaats in. Het gaat dan om de CDA, CU en de SGP.
  2. De liberale partijen. Voor hen is het gezin een privézaak, de overheid houdt zich daarbuiten en treedt alleen op bij problemen. Dit zijn VVD en D66.
  3. De sociale partijen. Voor hen is het gezin niet direct zo voor de hand liggend omdat een gezin ongelijkheid van kinderen in de hand werkt. In deze groep zitten de PvdA en Groen Links.
  4. De partijen waarvoor het gezin niet of nauwelijks een rol speelt. Het gaat om SP, PVV en Partij voor de dieren.
De SGP stelt het gezin centraal in de samenleving en wil de ouders daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld met gezinsvriendelijke belastingsheffing. De SGP ziet het gezin in haar traditionele samenstelling en stelt dat de zorg voor de kinderen optimaal geregeld is wanneer de ouders de kans krijgen de traditionele rollen goed te vervullen.

De VVD wil niet veel bemoeienis met het gezin. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding, bij problemen wordt ingegrepen. Het gezin zal zich dus in het economische spel waar moeten maken. Daarom vindt men arbeidsparticipatie belangrijk. Daarbij zijn kinderen hinderlijk, en dus moet er een goede en betaalbare kinderopvang komen ter bevordering van de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen én mannen.

De PVDA ziet het gezin als een gevaar, en op zijn best een wapen tegen radicalisering: "Het bieden van perspectief op werk en wonen zijn een probaat tegengif, net als een stabiele opvoeding en gezinsleven." Eerlijk delen staat voorop, en daarom verdient ieder een gelijke kans: "Dat het niet uit mag maken waar je ouders geboren zijn, wat je postcode is, of je man, vrouw, homo of hetero bent. Iedereen verdient een gelijke kans om wat van zijn of haar leven te maken." Het doel is dan vooral de participatie aan het economische proces. Zorgtaken staan daarbij in de weg, die moeten door professionals worden overgenomen. "Ons onderwijs moet tot de top-5 van de wereld behoren. Deze ambitie bereiken we niet door van bovenaf opgelegde grote systeemveranderingen, over de hoofden van de docenten, leerlingen en ouders heen." Maar die betrokkenheid van de ouders is vanaf de volgende zin alweer vergeten, en gaat het alleen nog over de professionals.

Ook het CDA stelt het gezin centraal, maar in tegenstelling tot de SGP, wil men ook andere samenlevingsvormen en eenpersoonshuishoudens erkenning en aandacht geven. Een heel nieuw item is het familienetwerk, bedoeld om families met meerdere generaties bij elkaar te kunnen laten wonen. Ook financieel wil men het gezin beschermen, maar je moet het niet overdrijven: "De kinderbijslag en het kindgebonden budget hebben als uitgangspunt dat de noodzakelijke kosten op minimumniveau dienen te worden gedekt." Arbeidsparticipatie van vrouwen is niet alleen nodig tegen de vergrijzing, het leidt ook tot economische zelfstandigheid. Daarom moeten arbeid en zorg beter gecombineerd worden.

De CU stelt dat sterke gezinnen nodig zijn voor een veilig en gezond opgroeiklimaat voor kinderen. Naast het traditionele gezin is kan ook voor niet-huwelijkse samenlevingsvormen een regeling worden getroffen. Bovendien worden alle gezinnen extra ondersteund: gezinnen krijgen meer financiële armslag dankzij het kindgebonden budget en gratis schoolboeken. Gezinnen hebben meer mogelijkheden om werk en gezin te combineren dankzij de uitbreiding van het ouderschapsverlof en de inzet op gezinsvriendelijk werkgeverschap. Opvoedondersteuning moet altijd gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk.

D66 is tegen gezinspolitiek en wil in plaats daarvan een leefvormneutraal beleid. "Opvoeden is een eigen verantwoordelijkheid van ouders. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet professionele hulp voorhanden zijn. Gericht op het versterken van de eigen kracht." Over gezin en ouders wordt verder niet veel gezegd, maar het volgende is wel typerend. "D66 wil meer vrijheid voor scholen en docenten om het onderwijs, samen met ouders en leerlingen, in te richten." Dat klinkt mooi, de ouders hebben dus een rol? Nee hoor, het gaat meteen verder met: "We moeten professionals de ruimte geven." En even later: "Met minder bureaucratie en regels van bovenaf zorgen we ervoor dat scholen en leraren hun vak met trots en plezier kunnen uitoefenen." En de ouders? Zij mogen vrij kiezen: "De kwaliteit van het basisonderwijs is gebaat bij een kleinschalig, lokaal karakter met keuzevrijheid voor ouders." Men streeft naar een "Brede school als norm", want "Dit bevordert de ontwikkeling van kinderen én de arbeidsparticipatie van hun ouders."

De SP is geen partij voor het gezin. Men heeft alleen oog voor het gezin met een lager inkomen.

De PVV heeft geen oog voor het gezin. In hun partijprogramma komt het woord gezin slechts 2 keer voor, beide keren om te stellen dat men geen centra Jeugd en Gezin een extra en overbodige laag vormen. En het woord ouders komt 1 keer voor: "Taaltoets voor peuters om snel te kunnen bijsturen. De kosten van extra scholing zijn voor de ouders". Maar daar staat tegenover: "De Partij voor de Vrijheid zet zich in voor de verdediging van onze verzorgingsstaat." De PVV wil geen verschuivingen in de voorzieningen maar directe bezuinigingen, met als criterium: hoe groter het gezin, hoe minder de overheid moet bij dragen. De PVV wil maximaal bijdragen voor twee kinderen.

Groen Links beschouwt het gezin in de context van de arbeidsmarkt. Armoede moet worden teruggedrongen. Het belang van ouders in de school ziet men wel omdat dit ten koste van de baan van de ouders kan gaan. En bij problemen is een stevige begeleiding op zijn plaats. "Arbeid en zorg worden eerlijker verdeeld tussen mannen en vrouwen. Financiële voordelen voor kostwinnersgezinnen in de belastingen en de sociale zekerheid worden afgeschaft." Dat is voor veel gezinnen niet zo gunstig.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.